Los futuros sacerdotes firman sus promesas sacerdotales